Drachten op eigen wieken

Burgerplatform in Smallingerland dat werkt aan gezondheid door eigen regie en betere organisatie van zorg, welzijn en leefomgeving die aansluit bij behoeften van burgers

Gemiste kansen, Platform Drachten op eigen wieken stopt!

Beste bezoeker,

Het ‘Platform Drachten op eigen wieken’ heeft besloten haar werkzaamheden te beëindigen.

Dit platform werd opgericht naar aanleiding van bijeenkomsten – in het najaar van 2018 – met groepen patiënten over het thema ‘positieve gezondheid’. Met vele organisaties, vrijwilligers en burgers zijn we sindsdien in gesprek geweest over een betere organisatie van zorg en welzijn in Smallingerland.

Daar leerden we dat gezondheid veel meer is dan fysieke of mentale gezondheid. Het hebben van perspectief, van zingeving, het kunnen meedoen en invloed hebben zijn evengoed belangrijk om je gezond te voelen. Daarnaast wordt te weinig geïnvesteerd in preventie.

Kortom: wat mensen krijgen aangeboden is niet altijd wat zij het meest nodig hebben. En daarin speelt de wijze waarop zorg en welzijn zijn georganiseerd een grote rol. Er is sprake van een enorme versnippering, waarbij aangeboden zorg of hulp te veel is gericht op het eigen gespecialiseerde aanbod en te weinig op wat mensen zelf nodig hebben en vinden.
Gevolgen zijn onder meer dat mensen die zorg écht nodig hebben niet goed worden geholpen en dat zorg wordt aangeboden die niet nodig is maar wel betaald moet worden. Onderlinge samenwerking en samenwerking met nieuwe initiatieven in Smallingerland, maar ook de samenwerking met burgers zelf komt niet van de grond. Met name de eigen belangen van de betrokken organisaties verhinderen dat effectief wordt samengewerkt.

Speerpunt van het Platform is van begin af aan geweest de totstandkoming van multidisciplinaire gebieds-/wijkgerichte teams die samenwerken met burgers(initiatieven). In diverse andere gemeenten is deze ontwikkeling al sinds 2015 ingezet. Hiervoor is nodig dat regie vanuit de gemeente wordt gevoerd. Immers de gemeente is verantwoordelijk voor het Sociaal Domein (uitvoering WMO, jeugdwet, participatiewet).

Gebleken is echter, dat de gemeente hier geen prioriteit in ziet, de regie niet wil voeren en onze visie niet deelt.
De gemeente geeft hiervoor geen redenen aan.

Wij vinden het dus uiterst tragisch en jammer dat wij genoodzaakt zijn het Platform te beëindigen.
Kortom teleurstellend voor ons, de burgers van Smallingerland.

Bye bye

Hoe denken de leden van het platform over verbetering van de zorg?

Toegankelijkheid van zorg

Wij horen regelmatig van mensen dat er al heel veel zorg/welzijn aanwezig is in de gemeente, maar dat als je een probleem hebt op het gebied van gezondheid en welzijn je dat niet altijd zo één-twee-drie geregeld hebt. Hoe zit dat nu precies? De ervaringen van onze burgers op een rij.

Onderstaande verhalen zijn gebaseerd op interviews en reacties op vragen die wij hebben gesteld aan inwoners en betrokken professionals in Smallingerland. De namen van betrokkenen zijn op hun verzoek weggelaten of vervangen door andere namen. Zij zijn wel bekend bij het burgerplatform.

Deze verhalen laten zien dat mensen drie soorten problemen zien met de toegankelijkheid van de zorg:

  1. Een probleem met gezondheid is vaak veel breder dan wordt aangenomen. Hulp heeft dan uiteindelijk niet het juiste resultaat. Chronische klachten kunnen ook gepaard gaan met psychische klachten, zorgen over het inkomen, eenzaamheid enzovoort. Zorgaanbieders spelen nog onvoldoende in op deze veel bredere zorgvraag.
  2. Mensen die ziekte willen voorkomen of zorg nodig hebben zijn vaak gebaat bij een gezondere of meer aangepaste leefstijl. Veel mensen vinden het lastig om daarmee te beginnen en het ook vol te houden. Daar moet meer ondersteuning voor komen.
  3. In de wijk moet meer aandacht komen voor onderlinge hulp en verbinding. Te veel zorgaanbod maakt mensen soms ongezonder en meer afhankelijk.

Één gezin, één plan, één regisseur?

Wij leren een gezin kennen. Zij wonen er zo’n 8 jaar en hebben een niet Nederlandse culturele achtergrond. Moeder en vader hebben traumatische ervaringen opgedaan in hun land van herkomst.…

Preventie nog te vaak alleen met de mond beleden

Voorkomen van gezondheidsklachten is natuurlijk beter dan genezen. Steeds vaker zeggen de deskundigen dat veel chronische aandoeningen als COPD, Hart en vaatziekten, Diabetes, maar ook diverse hersenaandoeningen zijn te voorkomen…

Carins en Gemeente: waarom zijn de wachttijden zo lang?

Carins, is de organisatie waarvoor burgers terecht kunnen met vragen over opvoeden en opgroeien, zorg, wonen en welzijn, inkomensvragen en schuldproblematiek en meedoen en jezelf kunnen redden in de maatschappij.…

Uitgelicht

Periodiek een verhaal of interview wat extra aandacht verdient.

De eerste uitgelicht is een interview met Samira El Idrissi. Zij helpt jongeren via haar onderneming La Forsa om hun weg te vinden in de maatschappij en hen te motiveren hun dromen na te jagen. Ze biedt ondersteuning via meidengroepen, lessen op scholen en door het geven van individuele begeleiding.

Samira El Idrisi - La Forsa

Samira El Idrissi: ‘bron van mijn vechtlust is frustratie over ongelijke kansen!’

"La Forsa wordt nu voor bepaalde groepen jongeren gefinancierd vanuit de gemeente voor 10 of 20 weken. Zoiets zou eigenlijk ook voor volwassenen toegankelijk moeten zijn."

"Toen was de reactie: ja wij adviseren dat liever niet. Want we willen voorkomen dat hij dan later ‘terug’ moet. Maar waarom zou hij terugstromen? Dat kind is zó gemotiveerd die wil daarheen."

Burgerplatform Drachten op eigen wieken

Dit burgerplatform is opgericht met de volgende doelen:

Zorg en welzijn

Behoeften van burgers in kaart brengen, luisteren naar wat mensen bezighoudt. Meedenken, en adviseren van burgers, organisaties en overheid om kwaliteit van leven te verbeteren.

Eigen regie

Niets is zo belastend als het gevoel geen invloed te hebben op wat voor jou in het dagelijks leven zo belangrijk is. Ondersteuning van burgerinitiatieven helpt om samen sterk te staan.

Betere gezondheid

Gezond zijn heeft te maken met lichamelijk en mentaal functioneren. Maar ook: kunnen meedoen, je gehoord voelen, financieel rond kunnen komen, eigen regie hebben.

wat kan beter

Wij horen van burgers dat er niet altijd goed naar hen wordt geluisterd, dat daardoor de echte vragen niet boventafel komen. Dat het voor burgers ook heel lastig is om erachter te komen waar men moet zijn voor de juiste informatie. En dat die informatie dan soms ook wel tegenstrijdig is. We horen ook dat een gezondere leefstijl of een behandeling voor mensen een grote verandering is. Daar hebben burgers hulp en ondersteuning nodig. Maar waar vind je die?

photo-of-father-and-daughter-running-at-the-park-853408

onze speerpunten

Wij zetten in op een bredere benadering van gezondheid door burgers zelf maar vragen dit ook van medici, hulpverleners en dienstverleners vanuit de gemeente.

Niet overnemen maar helpen

Professionals moeten de tijd nemen en ons helpen inzicht te krijgen in onze vragen en zich verdiepen in onze levenssituatie. Dat helpt ons erachter te komen wat wij zelf kunnen doen om onze gezondheid te verbeteren.

doen wat nodig is

Van medici, hulpverleners en overheidsprofessionals vragen we dat zij met ons meedenken en ons niet doorverwijzen naar steeds weer andere 'loketten'. Zij moeten doen wat nodig is: die zaken oplossen waarvoor burgers geen bevoegdheden hebben of de deskundigheid of vaardigheden missen. Dit alles in samenspraak met ons als burgers.

wie doen er mee

Wat ons betreft iedereen: burgers, professionals, overheid, zorgverzekeraars. Wij hebben allemaal iets te doen voor een betere gezondheid.

burgers
verbinden

Een veelgehoord knelpunt is, dat burgers niet weten waar ze moeten zijn met hun vragen. Niemand lijkt het overzicht te hebben. Ook de professionals weten niet van elkaar wat er ’te koop’ is.

maar hoe dan?

Een wandelevenement organiseren, waarbij bewoners van de wijk spelenderwijs elkaar ontmoeten en inzicht krijgen in wat er in de wijk georganiseerd wordt op het brede terrein van gezondheid: sporten, voeding, gezelligheid, muziekmaken, samenzijn, spiritualiteit, enzovoort.

Maar je hebt misschien zelf ideeën hoe je meer overzicht kunt krijgen op wat er is en wat er kan in Drachten? Laat het ons weten.

wij helpen graag mee!

Ons burgerplatform kan je daarin helpen en ondersteunen. Zo doen we dat ook met het evenement ‘De Wikensafari’

Bijeenkomst van het burgerplatform

Organisaties rond een wijk

Ons burgerplatform samen met professionals, organisaties en buurtinitiatieven. Met wijkbewoners en professionals bedenken we wat we kunnen doen om hun gezondheid te verbeteren

Samen staan we sterk. Als jij ook wilt meedenken en wilt bijdragen aan onze uitdaging, neem dan contact met ons op.

Wij werken onder andere samen met